Általános Szerz?dési Feltételek

 
Üdvözlöm! Köszönöm, hogy megrendelése során megtisztel bizalmával!
Kérem, hogy megrendelése véglegesítése el?tt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerz?dési Feltételekkel, munkafolyamatról, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velem megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhet?ségeken!
A Szolgáltató adatai:
Név: Müllerné Vincze Izabella
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 35.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 35.
Nyilvántartásiszám: 28201496
Adószám: 71723426-1-23 
Képvisel?: Müllerné Vincze Izabella
Telefonszám: +36706344618
E-mail: iza@vizart.hu
Honlap: vizart.hu
Bankszámlaszám: 11732002-21032877 ? OTP
Tárhely szolgáltató adatai
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.;
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Közösségi adószám: HU25138205
Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 ? Raiffeisen Bank Zrt.
IBAN kód: HU38 1201 1179 0139 5626 0010 0003
GIRO kód: 12011179-01395626-00100003
Weboldal: tarhelypark.hu
E-mail: info@tarhelypark.hu
1. Fogalmak
Felek: Szolgáltató és Megrendel? együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerz?dés: olyan szerz?dés, melynek egyik alanya fogyasztónak min?sül
Honlap: https://vizart.hu weboldal, amely távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköznek min?sül
Árlista: a Szolgáltató által közzétett információk a szolgáltatások Forintban értend? értékér?l
Szerz?dés: Szolgáltató és Megrendel? között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejöv? adásvételi szerz?dés
Távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében ? szerz?dés megkötése érdekében ? szerz?dési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendel?lappal, a katalógus, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollév?k között kötött szerz?dés: olyan fogyasztói szerz?dés, amelyet a szerz?dés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidej? fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerz?dés megkötése érdekében a szerz?d? felek kizárólag távollév?k közötti kommunikációt lehet?vé tév? eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában és a Katalógusban szerepl?, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehet? forgalomképes ingó dolog, mely a Szerz?dés tárgyát képezi
Eladó: Az Eladó a saját szellemi termékét árulja a vizart.hu weboldalon
Gyártó: Festmények és grafikák digitalizált verziójának ráaplikálója különböz? nyomdatermékekre.
Szolgáltatás: a Honlap kínálatában és az Árlistában szerepl? értékesítésre szánt szellemi termék, mely a Szerz?dés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Megrendel?/Ön/Vev?: a Honlapon keresztül, elektronikus levelez?rendszeren keresztül vételi ajánlatot tev? szerz?dést köt? személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerz?dések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerz?dés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerz?dés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerz?dés megfelel? teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmen?en vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelez? jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerz?désre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemr?l;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr?l (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerz?dés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A közöttünk létrejöv? szerz?dés tartalmát ? a vonatkozó kötelez? érvény? jogszabályok rendelkezései mellett ? a jelen Általános Szerz?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a Honlapon, Árlistában található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelel?en tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Szolgáltatót illet? jogokat és kötelezettségeket, a szerz?dés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határid?ket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felel?sségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése el?tt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendelói levél aláírásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejöv? szerz?dés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás el?tt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történ? megjelenést?l érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerz?déseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
A szerz?dés nyelve, a szerz?dés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerz?dések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerz?dések nem min?sülnek írásba foglalt szerz?déseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
Árak
Az árak forintban értend?k, bruttó összeg. Az árak tájékoztató jelleg?ek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
2. Szerz?i jogok
A szerz?i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerz?i m?nek min?sül, így annak minden része szerz?i jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Müllerné Vincze Izabella
3. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerz?dés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
A Szolgáltatónak nincs a Megrendel?vel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szerepl? leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jelleg?ek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
Az adatbeviteli hibák javítása ? Felel?sség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése el?tt folyamatosan lehet?sége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívom a figyelmét, hogy az Ön felel?ssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléb?l, a pontatlanul megadott adatokból ered? minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történ? teljesítésért felel?sségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerz?dés létrejöttét.
4. A Megrendelés folyamata grafikai szolgáltatások keretében
4.1. A Megrendel? elektronikus úton az iza@vizart címre elküldi a Szolgáltatónak grafikai tervezési igényét az Árlista alapján kiválasztott tevékenységek közül. Felhívom figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felel?sséget nem vállal! A Megrendel?nek kötelessége a szöveget leellen?rizni, mert az tartalmilag 100%-ig ugyanúgy kerül (copy paste) a grafikailag megervezett anyagba.
4. 2.A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggy?z?dött arról, hogy az árajánlat megfelel az Ön által megrendelni kívánt szolgáltatásnak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy e-mailben küldött válaszlevéllel zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem min?sülnek az Eladó részér?l szerz?dés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön min?sül ajánlattev?nek, és a szerz?dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történ? elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a megrendelés véglegesítésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata ? az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén ? fizetési kötelezettséget von maga után.
4. 3. Rendelés feldolgozása, a szerz?dés létrejötte
A megrendeléseket a megadott email címen visszaigazolom. A visszaigazolás minden esetben elektronikus úton, 48 órán belül megtörténik.
4. 4. Ha a megrendel? fotót szeretne használni a kreatív anyaghoz, annak felbontása fontos hogy megfeleljen az elvárásoknak, ha túl kicsi a kép pixeles élvezhetetlen lesz a látvány, rontja az image képet a Megrendel?r?l. Ha Stockfotót szeretne használni a Megrendel?, a képkeresésben tudok segíteni, ennek díja 10.000 Ft, de ez nem tartalmazza a letöltési, jogilag tiszta megvásárlást. Ingyenes stockfotó használatánál fel kell tüntetni az alkotót a licenc  követelései alapján.
4. 5. A nyomdai gyártás el?tt a Megrendel? köteles átnézni a tervet. Javaslom a nyomdai PROOF igénylését, ha ezt nem látja szükségesnek nyomtassa ki, mert papíron jobban el?t?nnek az esetleges hibák. A PROOF megrendelése, illetve az ellen?rz? nyomtatás a Megrendel?t terheli. Nyomdai gépinduláson van lehet?ség a Tervez?vel megjelenni, ennek díja egyedileg változhat, árajánlato  igényel. A gyártás csak a Megrendel? jóváhagyása után indulhat el. Ha a Megrendel? jóváhagyta a tervet, és a nyomdai gépinduláson is jóváhagyta az anyagot, onnantól kezdve az esetleges hibákért a Tervez? nem vállal felel?sséget!
4. 6. Weboldal tervezésénél a Megrendel?nek biztosítania kell egy struktúrát, amib?l a Tervez? fel tudja építeni a designt. Ebben az esetben a programozóval intenzíven együtt kell dolgozni, mert ? tudja megmondani, mi az ami megvalósítható. Ebben az esetben a Tervez? elkészíti pár oldal néz?képét, majd a kiválasztott designt szétbontja elemeire, a menüpontokat a Tervez? alkotja meg. Az elfogadott design után 1 módosítási kör van, onnantól +12.000 Ft az óradíj. Ez amiatt van, hogy ha meg van a kész design, utána már nagyon nehéz változtatni az anyagon.
4. 7. Módosítási kör: Az árak úgy lettek kikalkulálva, hogy tartalmaznak bizonyos mennyiség? módosítási kört. Ha ezt túllépi a Megrendel?, akkor a Tervez? ezt jelzi részére, hogy rövidesen átlépi a költségkeretet, ami után +12.000 Ft minden megkezdett óra. A Tervez? szoros menetrend szerint osztja be a munkákat, más ügyfél nem láthatja kárát a sokszoros változtatások miatt. Ha a Tervez? mulasztásából adódik a módosítási kör, az nem kerül felszámolásba.
4.8. Fizetési módok
Ha a tervez? teljesítette a megrendelt feladatot, kiállít egy áfamentes számlát, amit a Megrendel? köteles 8 napon belül megfizetni a Tervez? részére.
Banki átutalás: OTP 11732002-21032877
Készpénzes fizetés
Önnek lehet?sége van a tervezés díját az anyagátadáskor készpénzben kifizetni, melyr?l a tervez? áfamentes számlát állít ki.
5. Webshop m?ködése
5.1. Termékismertet?
5.1.1. Az Eladó a webshopban egyedi, kézzel készített festményeket, a festményekb?l készült reprinteket, digitálisan feldolgozott festményeket nyomdai úton ráaplikált használati tárgyakat forgalmaz. A termékek egyedi tulajdonságait a termékfotóra kattintva a termék leírásban olvashatja el.
Törekszünk rá, hogy a webshopban szerepl? termékfotók mindig a lehet? legjobban megfeleljenek a termék valós megjelenésének. Ennek ellenére, tekintve, hogy a webshopban értékesített termékek egyedileg, kézzel készülnek, ezért a termékr?l készített fotók csak illusztrációnak  tekintend?k, adott esetben az egyedileg a vev?nek megküldésre kerül? iparm?vészeti termék valós megjelenése a webshopban látható fotótól minimálisan eltérhet, azonban a termék min?ségét ez nem érinti. A termékfotó és a kiszállított termék megjelenésének ezen nem jelent?s eltérése nem min?sül az Eladó  hibás teljesítésének, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerz?désszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.
5.1.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a webshopban található fotók, továbbá a fotókon szerepl? termékek a maguk teljességében és annak részletei is szerz?i m?nek min?sülnek és azoknak a Keresked? hozzájárulása nélküli felhasználása az Eladó szerz?i jogának a megsértését eredményezi, a szerz?i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szankciókat vonja maga után.
5.1.3. Készleten lév? termékek: A legtöbb termékb?l egyetlen darab van készleten, a termék részletek oldalon olvashatóak az elérhet? darabszámok. Ezek a termékek megrendelést követ?en azonnal átvehet?k a visszaigazoló e-mailben szerepl? helyen és id?ben. Postázás esetén 72 órán belül átadjuk a terméket a választott futárszolgálatnak. A szállítási módok és id?k a ?Szállítási módok? fejezetben olvashatóak.
5.1.4. Rendelésre készül? termékek:Ezek a termékek a termékfotók és a termékleírás szerinti paraméterek alapján rendelésre készülnek. Egyes termékeknél lehet?ség van termékváltozatok kiválasztására. A termék részletek oldalon, a termékleírásban megtalálhatóak az ezzel kapcsolatos információk. Az elkészítési id? általában 2-3 hét.Az aktuális elkészítési id? a termék részletek oldalon megtalálható, valamint a megrendelés feldolgozását követ?en e-mailben küldünk értesítést a várható elkészítési id?r?l. Az elkészítési id? 1 darabra vonatkozik, több darab rendelése esetén az elkészítési id? változhat.
5.1.5. Digitálisan felolgozott festmények gyártása
Az Eladó állandó partnerrel, Gyártóval készítteti a festmények megjelenítését különböz? használati tárgyakon, úgymint pamutvászon táska, füzet, póló, bögre, matrica stb. Több éves együttm?ködés után a termékmin?ség iránti bizalom maximális, ha a termékkel kapcsolatban mégis panasszal élne, a 8. pontban olvashat részletesebben.
Gyártó adatai:
Teljes név: TOKPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság
Adószám: 25483220243
Cégjegyzékszám: 01 09 277758
Rövidített név: TOKPRINT Kft.
Cím: 1116 Budapest, Szalóki utca 43.
F? tevékenység: 1812. Nyomás (kivéve: napilap)
E-mail: info@tokprint.hu
Bankszámlaszám: 10700536-69513196-51100004
Számlavezet? bank: Cib Bank

Egyes esetekben a termékek a Gyártótól kerülnek szállításra a Megrendel? részére. Ezzel is szeretnénk gyorsítani a kézbesítési folyamatot és a kedvez?bb árat, elkerülve a dupla csomagküldési díjat. A Gyártó ebben az esetben megkapja a Megrendel? nevét és címét, de nem tárolja marketing célokra ezen adatokat. Ezen szállítási mód GLS utánvétellel történik.
5.2. A vásárlás folyamata
5.2.1.Regisztráció a webshopban
A webshopban lehet?ség van vev?i fiókot regisztrálni, továbbá a hírlevélre feliratkozni. Regisztráció esetében a nevét és az emailcímét kell megadni, hírlevélre való feliratkozáshoz szintén a nevét és az emailcímét.
regisztráció el?nye, hogy a visszatér? vev? a regisztrált adataival tudja leadni a megrendelését, nem szükséges azokat ismételten megadni. A regisztráció további el?nye, hogy nyomon tudja követni a vev? a korábbi megrendeléseit. Regisztrációját a ?Fiókadatok? menüpontban tudja törölni.
hírlevélre való feliratkozás esetén a feliratkozott vev? rendszertelen id?közönként hírlevelet kaphat a Keresked?t?l. A Keresked? saját döntése szerinti, változó id?közönként kedvezmény kupont küld a feliratkozottaknak megküldött hírlevélben. A kedvezménykupon használatának feltételeit mindenkor a kupont tartalmazó hírlevélben rögzíti a Keresked?. Hírlevélre való feliratkozását a ?Fiókadatok?menüpontban tudja törölni.
5.2.2. A Termék kiválasztása
A honlapon szerepl? termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertet?jét, árát. Önnek vásárlás esetén, a honlapon szerepl? árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészít?k, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felel?sséget nem vállalunk!
5.2.3. Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a ?Kosárba? gombra kattintva helyezhet ? tetsz?leges számú ?  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem min?sül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthet?vé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képerny?n megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig ? a ?Megrendelés elküldése? gomb megnyomásáig ? szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhet?ek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, egyb?l látja a kosár tartalmát. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a ?Tovább a pénztárhoz? gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a ?Vásárlás folytatása? gombra!
5.2.4. A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található ?Kosár ? ikonra kattintva bármikor ellen?rizheti a kosár tartalmát. Itt lehet?sége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a ?Kosár frissítése? gomb megnyomását követ?en megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelel? információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Ha rendelkezik kuponnal, amit az Eladó Önnek állított ki, azt a ?Kuponkód? mez?be történ? beírással tudja megtenni. Ennek érvényesítését  a ?Kuponkód beváltása? gombbal tudja megtenni. Egy kupon csak egyszer használható fel, kérem ügyeljen arra, hogy más birtokába ne kerüljön ez az adat.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a ?Tovább a pénztárhoz? gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Lehet?sége van Google Pay fizetésre, ehhez az alkalmazáshoz el?zetes regisztrációra van szüksége.
5.2.5. Vásárlói adatok megadása
?Tovább a pénztárhoz? gomb lenyomását követ?en megjelenik a ?Számlázási adatok?, ahol meg kell adnia a teljes nevét, címét. Lehet?ség van egyéb adatok megadására a Rendelés jegyzetek ablakbanban. Ezután látható a rendelés tartalma doboz, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetend? teljes vételár. A ?Szállítás? dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
5.2.6. A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követ?en Ön a ?Kosár? ablakban törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat 
5.2.7. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggy?z?dött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a ?Megrendelés elküldése? gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem min?sülnek az Eladó részér?l szerz?dés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön min?sül ajánlattev?nek, és a szerz?dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történ? elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a ?Megrendelés elküldése? gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata ? az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén ? fizetési kötelezettséget von maga után.
5.2.8. Rendelés feldolgozása, a szerz?dés létrejötte
A megrendeléseket a megadott email címen visszaigazoljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webáruházunkban található legtöbb termék a megrendelés leadása után kerül legyártásra. Így a várható szállítási id?t a gyártással történ? egyeztetés után tudjuk megadni.
A visszaigazolás minden esetben elektronikus úton, 48 órán belül megtörténik.
5.2.9. Fizetési módok

A teljes vételárat van lehet?sége Google Pay alkalmazással rendezni, ehhez el?zetes regisztrázó szükséges.

Lehet?sége van bankártyával fizetni a Stripe szolgáltatáson keresztül.
Amennyiben közvetlen banki átutalással történ? fizetést választott a vev?, a fizetés közvetlenül a bankszámlára történik. A megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelésszámot. A kiszállítás az összeg beérkezését követ?en történik. Ha a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követ? 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (az Eladó bankszámláján jóváírásra), úgy az Eladó szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére. Utalási adatok: Kedvezményezett: Müllerné Vincze Izabella Bankszámlaszám: OTP 11732002-21032877 Közlemény: Megrendelés száma
5.3. Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak min?sül:
  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntet? ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történ? megvásárlásának lehet?ségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
5.4. Szállítási feltételek
Az Eladó a megrendelt termékek kiszállítását a weboldalon a termék mellett jelzett határid?n belül igyekszik teljesíteni. Az Eladó azonban felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon jelzett szállítási határid? csak tájékoztató jelleg?, attól való eltérés esetén az Eladóval szemben nem alkalmazhatók a késedelem jogkövetkezményei.
A megrendelés visszaigazolását és a megvásárolt termékek árának az Eladónál való jóváírását követ?en (kivéve utánvét esetében), az el?zetesen jelzett határid? figyelembevételével, az Eladó összekészíti és kiszállításra átadja a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak. A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét meg?rz? csomagolásban adjuk át a futárszolgálatnak kiszállításra.
5.5. Szállítási módok
5.5.1. Személyes átvétel
Azonnali átvételi lehet?ség Kecskeméten a termék elkészítése után a visszaigazoló e-mailben szerepl? helyen és id?ben.
El?re utalással, illetve a helyszínen készpénzel lehet fizetni, Önt nem terheli semmilyen további díj.
5.5.2. GLS futárszolgálat
Szállítási id?: termék elkészítése után 1-2 munkanap

A megrendelt termék(ek)et a GLS szállítja házhoz a vételár megfizetése után, mely történhet Google Pay alkalmazással, bankkártyával, illetve közvetlen banki utalással.
Ezen szállítási mód díja bruttó  2100 Ft el?re fizetéssel.
5.5.3. GLS futárszolgálat utánvétellel

Szállítási id?: termék elkészítése után 1-2 munkanap
Ezen szállítási mód díja bruttó 2100 Ft utánvétellel. Ez a szállítás közvetlenül a gyártótól (Tokprint Kft.) történik. 
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesít? jelenlétében szíveskedjék ellen?rizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyz?könyvet és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehet?sége a vev?nek, ha a csomag fizikai sérülésér?l szóló jegyz?könyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
 Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének id?pontját rögzítse a termékek átvételekor (például írja rá a termékek mellett a csomagolásban található számlára), illetve ?rizze meg a futárszolgálattól a kézbesítést követ?en a sikeres kézbesítésr?l kapott üzenetet, vagy legalább a kézbesítés napján a kézbesítés várható id?pontját rögzít? üzenetet. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy a kézbesítés id?pontját rögzít? ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.
6. Elállás joga
A jelen ászf alapján a webshopon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vev? 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 napos határid? a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezd?dik. Az elállási határid? a termék kiszállításának napján kezd?dik. A vev?nek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebb?l a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.
Elállásra a megrendelés leadását követ?en, de még a kézbesítés el?tt is van lehet?ség. Ez esetben a kézbesítés dátumát értelemszer?en nem kell igazolni.
A vev? a jelen ászf mellékletében szerepl? elállási nyilatkozat kitöltésével és emailben, vagy postán az Eladó részére történ? megküldésével gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf ?Cégadatok? fejezetében rögzített email címre, postai címre kell megküldeni a fenti határid?n belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szerepl? minden adatot, a megrendelés sorszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az id?pontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Eladó nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vev?re/termékre vonatkozik és határid?ben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
 Elállás esetén a vev? köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelel?en biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ? részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni az Eladó részére a kérdéses termékeket az elállás közlését?l számított 14 napon belül. A visszaküldés költségeit a vev? viseli. Elállás esetén a vev? a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles az Eladó részére visszaküldeni.
7. Jótállás
7.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelel?en.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet tartalmaz el?írásokat. Jótállás köteles termék a Kormányrendeletben felsorolt termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett vagyis minden eredeti festmény, reprint, nyomdai termék, pamutvászon táska, füzet, póló, és minden egyéb termékkínálatban szerepl? használati cikk 10.000 Ft. eladási ár felett. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerz?dés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A Kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelez? jótállás 1 év, melynek kezd? id?pontja a termék a Megrendel?nek történ? átadásának a napja. az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak min?sül? Megrendel? érvényesíthet, az Eladóval szemben. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendel? részére való átadását követ?en lépett fel, így például, ha a festmény, nyomdai termékek, a textíliáknál, kerámiák (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszer?tlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethet? vissza) rendeltetésellenes használata, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. A póló megrendelésénél a Megrendel?nek kötelessége leellen?rizni a rendelési adatokat. Méretprobléma miatt keletkezett csereigényt, csak új, még nem használt és nem mosott eredeti csomagolásban visszaküldött termékekre lehet érvényesíteni. Az Eladó nem köteles megfizetni a Megrendel?nek a termék visszaküldésének szállítási díját.

7.2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Megrendel?:
els?sorban ? választása szerint ? kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendel?nek okozott érdeksérelmet.
ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel? határid?n belül, a Megrendel? érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendel?nek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez f?z?d? érdeke megsz?nt, a Megrendel? ? választása szerint ? a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Megrendel? a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést ? a termék tulajdonságaira és a Megrendel? által elvárható rendeltetésére figyelemmel ? megfelel? határid?n belül, a Megrendel? érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás kizárólag a festmények esetében történhet meg.
Nem számít bele a jótállási id?be a kijavítási id?nek az a része, amely alatt a Megrendel? a terméket nem tudja rendeltetésszer?en használni. A jótállási id? a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkez? hiba tekintetében újból kezd?dik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
Megrendel?t azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
A jótállás tehát nem érinti a Megrendel? jogszabályból ered? ? így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési ? jogainak érvényesítését.
Megrendel? jótállási, szavatossági igényét a Keresked?nél megjelölt elérhet?ségeken keresztül terjesztheti el?, tekintettel arra, hogy a Megrendel? a terméket közvetlenül az Eladótól vásárolja meg.
Ha az Eladó és a Megrendel? között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendel? békéltet? testületi eljárást kezdeményezhet, a 9. pontban feltüntettettek alapján.
8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehet?ségek
A Megrendel? a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhet?ségeken terjesztheti el?:
Telefon: 06 70 634 4618
Hétf?t?l ? péntekig: 8:30-15:30-ig
Internet cím: vizart.hu
E-mail: iza@vizart.hu
Postázási cím: 6000. Kecskemét Liszt Ferenc utca 35. 1/6.
A Megrendel? szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történ? forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyz?könyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkés?bb 30 napon belül ? az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó el?írásoknak megfelel?en ? az érdemi válasszal egyidej?leg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás ? ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltér?en nem rendelkezik ? a beérkezését követ?en harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határid?t jogszabály, hosszabb határid?t törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyz?könyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Megrendel? neve, lakcíme,
a panasz el?terjesztésének helye, ideje, módja,
a Megrendel? panaszának részletes leírása, a Megrendel? által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a Megrendel? panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyz?könyvet felvev? személy és ? telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével ? a fogyasztó aláírása,
a jegyz?könyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyz?könyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles meg?rizni, és azt az ellen?rz? hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Megrendel?t írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával ? annak jellege szerint ? mely hatóság vagy békéltet? testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Megrendel? lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltet? testület székhelyét, telefonos és internetes elérhet?ségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltet? testületi eljárást.
Amennyiben az Szolgáltató és a Megrendel? között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendez?dik, az alábbi jogérvényesítési lehet?ségek állnak nyitva a Megrendel? számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Megrendel? fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi els?fokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velem szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítom, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltet? Testülethez is fordulni: a békéltet? testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendel? az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra ? a Megrendel? erre irányuló kérelme alapján ? az illetékes testület helyett a Megrendel? kérelmében megjelölt békéltet? testület illetékes.
A vállalkozást a békéltet? testületi eljárásban együttm?ködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltet? testület el?tti megjelenési kötelezettség (?meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása?).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttm?ködési kötelezettsége a Megrendel? igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés lehet?ségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttm?ködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsért? magatartása esetén kötelez? bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehet?ség. A fogyasztóvédelemr?l szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mell?zhet? majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkez?, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelez? bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltet? testületekkel való együttm?ködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltet? testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltet? testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltet? testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszer?, gyors, hatékony és költségkímél? érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltet? testület a Megrendel? vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Megrendel?t megillet? jogokkal és a fogyasztót terhel? kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltet? testület eljárása a Megrendel? kérelmére indul. A kérelmet a békéltet? testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehet?vé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelel? ideig történ? tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történ? megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a Megrendel? nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a Megrendel? az illetékességet az illetékes békéltet? testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a Megrendel? álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a Megrendel? nyilatkozatát arról, hogy a Megrendel? az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a Megrendel? nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltet? testület eljárását nem kezdeményezte, közvetít?i eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem el?terjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a Megrendel? aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendel? bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az el?írt egyeztetés megkísérlésér?l.
Ha a Megrendel? meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltet? Testületekr?l b?vebb információ itt érhet? el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltet? Testületekr?l b?vebb információ itt érhet? el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
9. Bács-Kiskun Megyei Békéltet? Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehet?ségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná ?ket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhet? el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
Érvényes: 2022.11.07-t?l