Általános Szerződési Feltételek

 
Üdvözlöm! Köszönöm, hogy megrendelése során megtisztel bizalmával!
Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, munkafolyamatról, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velem megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
A Szolgáltató adatai:
Név: Müllerné Vincze Izabella
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 35.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 35.
Nyilvántartásiszám: 28201496
Adószám: 71723426-1-23 
Képviselő: Müllerné Vincze Izabella
Telefonszám: +36706344618
E-mail: iza@vizart.hu
Honlap: vizart.hu
Bankszámlaszám: 11732002-21032877 – OTP
Tárhely szolgáltató adatai
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.;
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Közösségi adószám: HU25138205
Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.
IBAN kód: HU38 1201 1179 0139 5626 0010 0003
GIRO kód: 12011179-01395626-00100003
Weboldal: tarhelypark.hu
E-mail: info@tarhelypark.hu
1. Fogalmak
Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: https://vizart.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Árlista: a Szolgáltató által közzétett információk a szolgáltatások Forintban értendő értékéről
Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában és a Katalógusban szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Eladó: Az Eladó a saját szellemi termékét árulja a vizart.hu weboldalon
Gyártó: Festmények és grafikák digitalizált verziójának ráaplikálója különböző nyomdatermékekre.
Szolgáltatás: a Honlap kínálatában és az Árlistában szereplő értékesítésre szánt szellemi termék, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Megrendelő/Ön/Vevő: a Honlapon keresztül, elektronikus levelezőrendszeren keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a Honlapon, Árlistában található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendelói levél aláírásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
Árak
Az árak forintban értendők, bruttó összeg. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
2. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Müllerné Vincze Izabella
3. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
A Szolgáltatónak nincs a Megrendelővel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívom a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
4. A Megrendelés folyamata grafikai szolgáltatások keretében
4.1. A Megrendelő elektronikus úton az iza@vizart címre elküldi a Szolgáltatónak grafikai tervezési igényét az Árlista alapján kiválasztott tevékenységek közül. Felhívom figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! A Megrendelőnek kötelessége a szöveget leellenőrizni, mert az tartalmilag 100%-ig ugyanúgy kerül (copy paste) a grafikailag megervezett anyagba.
4. 2.A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az árajánlat megfelel az Ön által megrendelni kívánt szolgáltatásnak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy e-mailben küldött válaszlevéllel zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a megrendelés véglegesítésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
4. 3. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A megrendeléseket a megadott email címen visszaigazolom. A visszaigazolás minden esetben elektronikus úton, 48 órán belül megtörténik.
4. 4. Ha a megrendelő fotót szeretne használni a kreatív anyaghoz, annak felbontása fontos hogy megfeleljen az elvárásoknak, ha túl kicsi a kép pixeles élvezhetetlen lesz a látvány, rontja az image képet a Megrendelőről. Ha Stockfotót szeretne használni a Megrendelő, a képkeresésben tudok segíteni, ennek díja 10.000 Ft, de ez nem tartalmazza a letöltési, jogilag tiszta megvásárlást. Ingyenes stockfotó használatánál fel kell tüntetni az alkotót a licenc  követelései alapján.
4. 5. A nyomdai gyártás előtt a Megrendelő köteles átnézni a tervet. Javaslom a nyomdai PROOF igénylését, ha ezt nem látja szükségesnek nyomtassa ki, mert papíron jobban előtűnnek az esetleges hibák. A PROOF megrendelése, illetve az ellenőrző nyomtatás a Megrendelőt terheli. Nyomdai gépinduláson van lehetőség a Tervezővel megjelenni, ennek díja egyedileg változhat, árajánlato  igényel. A gyártás csak a Megrendelő jóváhagyása után indulhat el. Ha a Megrendelő jóváhagyta a tervet, és a nyomdai gépinduláson is jóváhagyta az anyagot, onnantól kezdve az esetleges hibákért a Tervező nem vállal felelősséget!
4. 6. Weboldal tervezésénél a Megrendelőnek biztosítania kell egy struktúrát, amiből a Tervező fel tudja építeni a designt. Ebben az esetben a programozóval intenzíven együtt kell dolgozni, mert ő tudja megmondani, mi az ami megvalósítható. Ebben az esetben a Tervező elkészíti pár oldal nézőképét, majd a kiválasztott designt szétbontja elemeire, a menüpontokat a Tervező alkotja meg. Az elfogadott design után 1 módosítási kör van, onnantól +12.000 Ft az óradíj. Ez amiatt van, hogy ha meg van a kész design, utána már nagyon nehéz változtatni az anyagon.
4. 7. Módosítási kör: Az árak úgy lettek kikalkulálva, hogy tartalmaznak bizonyos mennyiségű módosítási kört. Ha ezt túllépi a Megrendelő, akkor a Tervező ezt jelzi részére, hogy rövidesen átlépi a költségkeretet, ami után +12.000 Ft minden megkezdett óra. A Tervező szoros menetrend szerint osztja be a munkákat, más ügyfél nem láthatja kárát a sokszoros változtatások miatt. Ha a Tervező mulasztásából adódik a módosítási kör, az nem kerül felszámolásba.
4.8. Fizetési módok
Ha a tervező teljesítette a megrendelt feladatot, kiállít egy áfamentes számlát, amit a Megrendelő köteles 8 napon belül megfizetni a Tervező részére.
Banki átutalás: OTP 11732002-21032877
Készpénzes fizetés
Önnek lehetősége van a tervezés díját az anyagátadáskor készpénzben kifizetni, melyről a tervező áfamentes számlát állít ki.
5. Webshop működése
5.1. Termékismertető
5.1.1. Az Eladó a webshopban egyedi, kézzel készített festményeket, a festményekből készült reprinteket, digitálisan feldolgozott festményeket nyomdai úton ráaplikált használati tárgyakat forgalmaz. A termékek egyedi tulajdonságait a termékfotóra kattintva a termék leírásban olvashatja el.
Törekszünk rá, hogy a webshopban szereplő termékfotók mindig a lehető legjobban megfeleljenek a termék valós megjelenésének. Ennek ellenére, tekintve, hogy a webshopban értékesített termékek egyedileg, kézzel készülnek, ezért a termékről készített fotók csak illusztrációnak  tekintendők, adott esetben az egyedileg a vevőnek megküldésre kerülő iparművészeti termék valós megjelenése a webshopban látható fotótól minimálisan eltérhet, azonban a termék minőségét ez nem érinti. A termékfotó és a kiszállított termék megjelenésének ezen nem jelentős eltérése nem minősül az Eladó  hibás teljesítésének, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.
5.1.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a webshopban található fotók, továbbá a fotókon szereplő termékek a maguk teljességében és annak részletei is szerzői műnek minősülnek és azoknak a Kereskedő hozzájárulása nélküli felhasználása az Eladó szerzői jogának a megsértését eredményezi, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szankciókat vonja maga után.
5.1.3. Készleten lévő termékek: A legtöbb termékből egyetlen darab van készleten, a termék részletek oldalon olvashatóak az elérhető darabszámok. Ezek a termékek megrendelést követően azonnal átvehetők a visszaigazoló e-mailben szereplő helyen és időben. Postázás esetén 72 órán belül átadjuk a terméket a választott futárszolgálatnak. A szállítási módok és idők a “Szállítási módok” fejezetben olvashatóak.
5.1.4. Rendelésre készülő termékek:Ezek a termékek a termékfotók és a termékleírás szerinti paraméterek alapján rendelésre készülnek. Egyes termékeknél lehetőség van termékváltozatok kiválasztására. A termék részletek oldalon, a termékleírásban megtalálhatóak az ezzel kapcsolatos információk. Az elkészítési idő általában 2-3 hét.Az aktuális elkészítési idő a termék részletek oldalon megtalálható, valamint a megrendelés feldolgozását követően e-mailben küldünk értesítést a várható elkészítési időről. Az elkészítési idő 1 darabra vonatkozik, több darab rendelése esetén az elkészítési idő változhat.
5.1.5. Digitálisan felolgozott festmények gyártása
Az Eladó állandó partnerrel, Gyártóval készítteti a festmények megjelenítését különböző használati tárgyakon, úgymint pamutvászon táska, füzet, póló, bögre, matrica stb. Több éves együttműködés után a termékminőség iránti bizalom maximális, ha a termékkel kapcsolatban mégis panasszal élne, a 8. pontban olvashat részletesebben.
Gyártó adatai:
Teljes név: TOKPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 25483220243
Cégjegyzékszám: 01 09 277758
Rövidített név: TOKPRINT Kft.
Cím: 1116 Budapest, Szalóki utca 43.
Fő tevékenység: 1812. Nyomás (kivéve: napilap)
E-mail: info@tokprint.hu
Bankszámlaszám: 10700536-69513196-51100004
Számlavezető bank: Cib Bank

Egyes esetekben a termékek a Gyártótól kerülnek szállításra a Megrendelő részére. Ezzel is szeretnénk gyorsítani a kézbesítési folyamatot és a kedvezőbb árat, elkerülve a dupla csomagküldési díjat. A Gyártó ebben az esetben megkapja a Megrendelő nevét és címét, de nem tárolja marketing célokra ezen adatokat. Ezen szállítási mód GLS utánvétellel történik.
5.2. A vásárlás folyamata
5.2.1.Regisztráció a webshopban
A webshopban lehetőség van vevői fiókot regisztrálni, továbbá a hírlevélre feliratkozni. Regisztráció esetében a nevét és az emailcímét kell megadni, hírlevélre való feliratkozáshoz szintén a nevét és az emailcímét.
regisztráció előnye, hogy a visszatérő vevő a regisztrált adataival tudja leadni a megrendelését, nem szükséges azokat ismételten megadni. A regisztráció további előnye, hogy nyomon tudja követni a vevő a korábbi megrendeléseit. Regisztrációját a “Fiókadatok” menüpontban tudja törölni.
hírlevélre való feliratkozás esetén a feliratkozott vevő rendszertelen időközönként hírlevelet kaphat a Kereskedőtől. A Kereskedő saját döntése szerinti, változó időközönként kedvezmény kupont küld a feliratkozottaknak megküldött hírlevélben. A kedvezménykupon használatának feltételeit mindenkor a kupont tartalmazó hírlevélben rögzíti a Kereskedő. Hírlevélre való feliratkozását a “Fiókadatok“menüpontban tudja törölni.
5.2.2. A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén, a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
5.2.3. Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, egyből látja a kosár tartalmát. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra!
5.2.4. A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár ” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Ha rendelkezik kuponnal, amit az Eladó Önnek állított ki, azt a “Kuponkód” mezőbe történő beírással tudja megtenni. Ennek érvényesítését  a “Kuponkód beváltása” gombbal tudja megtenni. Egy kupon csak egyszer használható fel, kérem ügyeljen arra, hogy más birtokába ne kerüljön ez az adat.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Lehetősége van Google Pay fizetésre, ehhez az alkalmazáshoz előzetes regisztrációra van szüksége.
5.2.5. Vásárlói adatok megadása
„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a “Számlázási adatok”, ahol meg kell adnia a teljes nevét, címét. Lehetőség van egyéb adatok megadására a Rendelés jegyzetek ablakbanban. Ezután látható a rendelés tartalma doboz, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
5.2.6. A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Kosár” ablakban törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat 
5.2.7. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
5.2.8. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A megrendeléseket a megadott email címen visszaigazoljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webáruházunkban található legtöbb termék a megrendelés leadása után kerül legyártásra. Így a várható szállítási időt a gyártással történő egyeztetés után tudjuk megadni.
A visszaigazolás minden esetben elektronikus úton, 48 órán belül megtörténik.
5.2.9. Fizetési módok

A teljes vételárat van lehetősége Google Pay alkalmazással rendezni, ehhez előzetes regisztrázó szükséges.

Lehetősége van bankártyával fizetni a Stripe szolgáltatáson keresztül.
Amennyiben közvetlen banki átutalással történő fizetést választott a vevő, a fizetés közvetlenül a bankszámlára történik. A megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelésszámot. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik. Ha a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (az Eladó bankszámláján jóváírásra), úgy az Eladó szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére. Utalási adatok: Kedvezményezett: Müllerné Vincze Izabella Bankszámlaszám: OTP 11732002-21032877 Közlemény: Megrendelés száma
5.3. Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
5.4. Szállítási feltételek
Az Eladó a megrendelt termékek kiszállítását a weboldalon a termék mellett jelzett határidőn belül igyekszik teljesíteni. Az Eladó azonban felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon jelzett szállítási határidő csak tájékoztató jellegű, attól való eltérés esetén az Eladóval szemben nem alkalmazhatók a késedelem jogkövetkezményei.
A megrendelés visszaigazolását és a megvásárolt termékek árának az Eladónál való jóváírását követően (kivéve utánvét esetében), az előzetesen jelzett határidő figyelembevételével, az Eladó összekészíti és kiszállításra átadja a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak. A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban adjuk át a futárszolgálatnak kiszállításra.
5.5. Szállítási módok
5.5.1. Személyes átvétel
Azonnali átvételi lehetőség Kecskeméten a termék elkészítése után a visszaigazoló e-mailben szereplő helyen és időben.
Előre utalással, illetve a helyszínen készpénzel lehet fizetni, Önt nem terheli semmilyen további díj.
5.5.2. GLS futárszolgálat
Szállítási idő: termék elkészítése után 1-2 munkanap

A megrendelt termék(ek)et a GLS szállítja házhoz a vételár megfizetése után, mely történhet Google Pay alkalmazással, bankkártyával, illetve közvetlen banki utalással.
Ezen szállítási mód díja bruttó  2100 Ft előre fizetéssel.
5.5.3. GLS futárszolgálat utánvétellel

Szállítási idő: termék elkészítése után 1-2 munkanap
Ezen szállítási mód díja bruttó 2100 Ft utánvétellel. Ez a szállítás közvetlenül a gyártótól (Tokprint Kft.) történik. 
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
 Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontját rögzítse a termékek átvételekor (például írja rá a termékek mellett a csomagolásban található számlára), illetve őrizze meg a futárszolgálattól a kézbesítést követően a sikeres kézbesítésről kapott üzenetet, vagy legalább a kézbesítés napján a kézbesítés várható időpontját rögzítő üzenetet. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy a kézbesítés időpontját rögzítő ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.
6. Elállás joga
A jelen ászf alapján a webshopon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. Az elállási határidő a termék kiszállításának napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.
Elállásra a megrendelés leadását követően, de még a kézbesítés előtt is van lehetőség. Ez esetben a kézbesítés dátumát értelemszerűen nem kell igazolni.
A vevő a jelen ászf mellékletében szereplő elállási nyilatkozat kitöltésével és emailben, vagy postán az Eladó részére történő megküldésével gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf “Cégadatok” fejezetében rögzített email címre, postai címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés sorszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Eladó nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
 Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni az Eladó részére a kérdéses termékeket az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles az Eladó részére visszaküldeni.
7. Jótállás
7.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. Jótállás köteles termék a Kormányrendeletben felsorolt termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett vagyis minden eredeti festmény, reprint, nyomdai termék, pamutvászon táska, füzet, póló, és minden egyéb termékkínálatban szereplő használati cikk 10.000 Ft. eladási ár felett. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A Kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Megrendelőnek történő átadásának a napja. az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesíthet, az Eladóval szemben. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendelő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a festmény, nyomdai termékek, a textíliáknál, kerámiák (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használata, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. A póló megrendelésénél a Megrendelőnek kötelessége leellenőrizni a rendelési adatokat. Méretprobléma miatt keletkezett csereigényt, csak új, még nem használt és nem mosott eredeti csomagolásban visszaküldött termékekre lehet érvényesíteni. Az Eladó nem köteles megfizetni a Megrendelőnek a termék visszaküldésének szállítási díját.

7.2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Megrendelő:
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.
ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Megrendelő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás kizárólag a festmények esetében történhet meg.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
A jótállás tehát nem érinti a Megrendelő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Megrendelő jótállási, szavatossági igényét a Kereskedőnél megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a terméket közvetlenül az Eladótól vásárolja meg.
Ha az Eladó és a Megrendelő között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendelő békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 9. pontban feltüntettettek alapján.
8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefon: 06 70 634 4618
Hétfőtől – péntekig: 8:30-15:30-ig
Internet cím: vizart.hu
E-mail: iza@vizart.hu
Postázási cím: 6000. Kecskemét Liszt Ferenc utca 35. 1/6.
A Megrendelő szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Megrendelő neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velem szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítom, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Megrendelő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Megrendelő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Megrendelő vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Megrendelőt megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a Megrendelő az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a Megrendelő aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Megrendelő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
9. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
Érvényes: 2022.11.07-től